Pripremni seminar za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita iz zaštite na radu

OPĆI PODACI O PROGRAMU


NAZIV PROGRAMA: Pripremni seminar za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita iz zaštite na radu

OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i druge usluge

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  6 sati (opći dio) / 15 sati (opći i posebni dio)

CIJENA USAVRŠAVANJA: 

120,00 € + PDV po polazniku (opći dio)  

170,00 € + PDV po polazniku (opći i posebni dio)

U cijenu su uključeni radni materijali te kava, sokovi i okrepa.

POČETAK USAVRŠAVANJA:

25. siječnja 2024.
22. ožujka 2024.
14. lipnja 2024.

UVJETI UPISA


Uvjet za polaganje općeg dijela stručnog ispita je minimalno srednja stručna sprema.Uvjet za polaganje posebnog dijela stručnog ispita je minimalno preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus).

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti pripremne tečajeve treba dostaviti ZIRS-u najkasnije 8 dana prije početka tečaja.


OPIS PROGRAMA

Na temelju Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) i Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (N.N., br. 142/21.) Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. organizira pripremne tečajeve za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu.
Program općeg i posebnog dijela stručnog ispita propisan je u Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (N.N., br. 142/21.) i tako se izvodi.

Pripremni tečaj za polaganje općeg dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu održava se u jednom danu u trajanju od 6 sati.

Pripremni tečaj za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu održava se u dva dana, u ukupnom trajanju od 15 sati.

Polaznik će pohađanjem pripremnog seminara za opći i posebni dio svladati odredbe iz zakonodavnog područja koje regulira Zakon o zaštiti na radu, zakonodavstvo vezano za osiguranje i zdravstvenu zaštitu, osnovne odredbe iz radnog prava kao i svrhu, sadržaj procjene rizika te odredbe iz ostale zakonske regulative koje reguliraju područje ZNR-a i koje je potrebno poznavati za polaganje stručnog ispita.
Pripremni tečajevi održavaju se u prostorijama ZIRS-a u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 68, s početkom prvog dana u 9 sati.