Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO)

OPĆI PODACI O PROGRAMU


NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje za vođenje “elektroničkog očevidnika o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO)”


OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i ostale usluge


RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /


TRAJANJE PROGRAMA:  8 sati


CIJENA USAVRŠAVANJA:  130,00 € + PDV po polazniku u što je uključen i priručnik koji služi kao nastavna dokumentacija.

POČETAK USAVRŠAVANJA: prema dogovoru

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA
U skladu sa člankom 45. Zakona propisano je da su osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom dužne voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada. Očevidnik o nastanku i tijeku otpada sastoji se od obrasca očevidnika (obrazac ONTO, obrazac ONTO P) i pratećih listova (obrazac PL O) za pojedinu vrstu otpada.

Pismene prijave za polaznike koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS-u najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.
OPIS PROGRAMAHrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (N.N., br. 94/13. i 73/17.), a u sklopu Informacijskog sustava za gospodarenje otpadom (ISGO), uspostavila „Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO)“.

Cilj e-ONTO sustava je objedinjavanje podataka iz ONTO i ONTO-P obrazaca i pratećih listova na jednom mjestu i uvid u status/stanje/tijek otpada u realnom vremenu te dostupnost sustava za svakodnevno unošenje podataka putem mrežne aplikacije.
Aplikacija e-ONTO naročito je korisna za sve osobe koje su ishodovale dozvolu za gospodarenje otpadom, trgovce otpadom, osobe upisane u očevidnik reciklažnih dvorišta, davatelje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i davatelje javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada, a prema vlastitim potrebama mogu ju koristiti i svi proizvođači otpada.
Osposobljavanje se organizira u trajanju od 8 školskih sati. Nakon osposobljavanja provodi se pismena provjera znanja te izdaje uvjerenje onima koji polože ispit.
Osposobljavanje se održava u prostorijama ZIRS-a, Ulica grada Vukovara 68.