Rad na visini prema OSHA standardu

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje radnika za rad na visini prema *OSHA standardu

OBRAZOVNI SEKTOR: Graditeljstvo i geodezija

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  8 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  130,00 € + PDV po polazniku

POČETAK USAVRŠAVANJA: po dogovoru

UVJETI UPISA
Program je namijenjen osposobljavanju radnika za obavljanje radova na gradilištu gdje prema procjeni rizika postoji opasnost od pada s visine ili pada u dubinu tijekom izgradnje, eksploatacije, remonta postrojenja itd.

Pismene prijave za polaznike koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS-u najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja
OPIS PROGRAMA

Osposobljavanje se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela. Teme teoretskog dijela osposobljavanja su prevencija kod rada na visini odnosno sprečavanje pada s visine ili u dubinu, upotreba sigurnosnih pojaseva, uprtača, karabinera, užadi, falštopera, sidrišnih točaka, procjena rizika za mjesto rada, plan evakuacije i priprema evakuacije prema planu.
Praktični dio osposobljavanja obuhvaća demonstraciju opreme za rad na visini, njezinu upotrebu te pregled i provjeru funkcionalnosti.
Osposobljavanje se organizira u trajanju 8 sati. Nakon osposobljavanja provodi se pismena provjera znanja. Osobe koje zadovolje na provjeri dobivaju ZIRS-ovu potvrdu o osposobljenosti koja vrijedi tri godine.

Osposobljavanje se održava u prostorijama ZIRS-a, Ulica grada Vukovara s početkom u 8,30 sati. Broj polaznika ograničen je na 16 mjesta.

Preporuka: Ovo osposobljavanje može prethoditi osposobljavanju za rad na hidrauličnim samopokretnim platformama i za rad u skučenom prostoru.