Seminar za osposobljavanje poslodavca i njihovih ovlaštenika iz područja zaštite na radu

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Seminar za osposobljavanje poslodavca i njihovih ovlaštenika iz područja zaštite na radu

OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i ostale usluge

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  7 školskih sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  70,00 € + PDV po polazniku u što je uključena i obrazovna dokumentacija, poseban priručnik u izdanju ZIRS-a.

POČETAK USAVRŠAVANJA: po dogovoru

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA
Osposobljavanje se izvodi prema Programu za osposobljavanje ovlaštenika i povjerenika za zaštitu na radu koji je sastavni dio Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 112/14.). Ističemo da navedeni pravilnik obvezuje poslodavce da njihovi ovlaštenici moraju obnavljati osposobljavanje svakih 5 godina.


Pismene prijave za polaznike koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS-u najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.
OPIS PROGRAMA

Osposobljavanje u trajanju 7 školskih sati obuhvaća osnovne pojmove iz zaštite na radu; procjenu rizika; osposobljavanje iz zaštite na radu; obveze i prava poslodavaca, radnika i ovlaštenika radnika za zaštitu na radu; poslove zaštite na radu; posebne propise ovisno o djelatnosti poslodavca; posljedice neprovođenja zaštite na radu za poslodavca.
Nastava se održava u prostorijama ZIRS-a, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.
Polaznicima seminara izdaje se zapisnik o osposobljenosti (uvjerenje) prema sadržaju propisanog programa nakon završetka seminara.
Napomena: Ovlaštenici, koji neposredno rukovode radnicima i sudjeluju u njihovom praktičnom osposobljavanju, da bi bili potpuno osposobljeni prema propisu moraju se u skladu sa sustavom i programom osposobljavanja za rad na siguran način u tvrtki osposobiti i za rad na siguran način za sve poslove radnika čijim radom rukovode.

Početak seminara je prvog dana u 15 sati u prostorijama ZIRS-a.