Poslovi servisera/ke dizala

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Program usavršavanja za poslove servisera/ke dizala

OBRAZOVNI SEKTOR: Strojarstvo, Brodogradnja i Metalurgija

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 3

TRAJANJE PROGRAMA:  200 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  po dogovoru

POČETAK USAVRŠAVANJA:  po dogovoru

UVJETI UPISA

Programi usavršavanja namijenjeni su osobama koje rade ili će raditi na poslovima servisera/ke dizala. Programi polaznicima omogućuju stjecanje novih znanja i vještina te povećavaju njihovu konkurentnost na tržištu rada.
U program usavršavanja za poslove servisera/ke dizala mogu se upisati osobe sa završenim najmanje trogodišnjim strukovnim obrazovanjem elektro i/ili strojarskog smjera, navršenih 18 godina i liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za poslove servisera/ke dizala.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti usavršavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka usavršavanja.

OPIS PROGRAMA

Kompetencije koje će polaznici steći završetkom programa:

  • razlikovati vrste dizala s obzirom na namjenu i pogon, komponente dizala i njihovu namjenu,
  • razlikovati načelo rada mehaničkih, hidrauličnih i elektroničkih elemenata i sklopova dizala,
  • obaviti opći pregled i završnu kontrolu elemenata u dizalu
  • servisirati i održavati mehaničke, hidraulične i električne dijelove dizala
  • primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara te koristiti osobna zaštitna sredstva i opremu.

Program usavršavanja u trajanju od 200 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 64 sati izvodi se u učionici ustanove. U konzultativno-instruktivnoj nastavi broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine ukupnog broja sati. Praktični dio usavršavanja u trajanju od 136 sati obavlja se kod poslodavca s kojim ZIRS učilište ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji.
Na kraju usavršavanja obavlja se provjera teoretskog i praktičnog dijela, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje koje se upisuje u radnu knjižicu.
Usavršavanje se održava u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.