Specijalist zaštite okoliša

OPĆI PODACI O PROGRAMU
NAZIV PROGRAMA: Usavršavanje za specijalistu zaštite okoliša
OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i druge usluge
RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /
TRAJANJE PROGRAMA:  500 sati
CIJENA USAVRŠAVANJA:  700,00 € po polazniku u što je uključen i priručnik
koji služi kao nastavna dokumentacija
POČETAK USAVRŠAVANJA:

7. lipnja 2024.
8. studenog 2024.

UVJETI UPISA
Program je namijenjen usavršavanju osoba u svrhu stjecanja i dopunjavanja znanja iz područja očuvanja i zaštite okoliša koje se u svojem djelokrugu rada već susreću ili će se tek susresti s obvezom praćenja stanja okoliša, gospodarenja otpadom, vodama i sl.
Zakonske odredbe obvezuju “onečišćivače” (svaka pravna ili fizička osoba koja posrednim ili neposrednim djelovanjem ili propuštanjem djelovanja uzrokuje onečišćivanje okoliša – iz čl. 4. Zakona o zaštiti okoliša, N.N., br. 80/13., 153/13. i 78/15.) da djeluju u skladu s načelima zaštite okoliša i održivog razvoja, ali nameću i ozbiljnu odgovornost za štetu nastalu u okolišu (čl. 173., čl. 259. – 266. Zakona o zaštiti okoliša).
Sudionici usavršavanja za specijalistu zaštite okoliša moraju imati završenu najmanje srednju stručnu spremu, te moraju biti stariji od 18 godina.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti program za zanimanje specijalist zaštite okoliša treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka usavršavanja.
OPIS PROGRAMA
Usavršavanje je organizirano u trajanju od 500 sati, a sastoji se od teoretske i konzultativno- instruktivne nastave, te praktičnog rada. Ukupni broj teoretske nastave iznosi 60 nastavnih sati. Predavanja su obvezna, dok se konzultacije obavljaju u dogovoru s predavačima.
Predavanja su organizirana u 5 ciklusa, a jedan ciklus traje tijekom petka i subote.
Polaznici se upoznaju sa: sustavnim pristupom u zaštiti okoliša, regulativom na razini države, normama, direktivama EU-a, načelima na kojima se temelji zaštita okoliša, zaštitom sastavnica okoliša (tla, šuma, zraka, voda, prirode), zaštitom od utjecaja opterećenja na okoliš (buka, zračenja, opasne kemikalije, otpad), subjektima zaštite okoliša (agencija, fond, ministarstva i druga nadležna tijela državne uprave), obveznim dokumentima održivog razvoja i zaštite okoliša, instrumentima zaštite okoliša (standardi kakvoće okoliša i tehnički standardi, procjene utjecaja na okoliš), mjerama zaštite okoliša te odgovornostima za štetu u okolišu.
Na kraju usavršavanja obrađuje se praktični zadatak vezan uz problematiku zaštite okoliša u pravilu iz organizacije u kojoj je polaznik zaposlen. Polaznik izrađuje završni izvještaj (seminarski rad), te se provjerava znanje polaznika usmenim ili pismenim završnim ispitom.
Nakon uspješno položenog ispita polaznik dobiva odgovarajuću ispravu o završenom obrazovanju.